ویزای پیـوست به خـانواده

مهاجرانی که به طور قانونی در آلمان زندگی می کنند، اغلب مایل هستند که اعضای خانواده های غیر آلمانی خود را که در خارج از اتحادیه اروپا زندگی می کنند، به صورت موقت یا دائمی به آلمان بیاورند. اگر یک فرد متعلق به اتحادیه اروپا، یا منطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه تجارت آزاد اروپا مایل …

ویزای پیـوست به خـانواده Read More »