نژاد پرستی در آلمان

یک نظرسنجی نشان می دهد که بیش از نیمی از آلمانی ها پدیده “راسیسم” یا نژادپرستی را یک بیماری اجتماعی بزرگ می دانند.