زبان آلمانی سخته؟؟

آیا واقعا زبان آلمانی سخته؟ چجوری خودمون از صفر آلمانی یاد بگیریم؟