بازار کار آلمان نیازمند نیروی کار در کدام رشته ها است؟

سال هاست که از عده بیکاران در آلمان به طور مستمر کم می شود ولی به موازات آن بازار کار این کشور هم سال به سال با کمبود شدیدتر نیروی کار حرفه ای و متخصص مواجه می شود. کمبود در کدام رشته هاست و قوانین مهاجرت آلمان برای جذب آنها چه تغییراتی کرده اند؟ در …

بازار کار آلمان نیازمند نیروی کار در کدام رشته ها است؟ Read More »