نژاد پرستی در آلمان

یک نظرسنجی نشان می دهد که بیش از نیمی از آلمانی ها پدیده “راسیسم” یا نژادپرستی را یک بیماری اجتماعی بزرگ می دانند.
https://youtu.be/3_E0tXZk_1U

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top