ترسهاتو شکست بده

ما ترسو شدیم.بس ک ترسها اطراف ما زیاد شدند یهویی.بس ک مارو ترسوندن.
و ترس نمیزاره قدم از قدم برداریم.ترس وجود خارجی نداره.بلکه یه سایه سیاهه ک مارو احاطه کرده و نا امیدی رو به ما تزریق کرده و هر روز درمونده ترمون میکنه.
باید ک ترس هارو زیر پا گذاشت و گفت: بزار هرچی میخاد بشه.هنوز ک نشده من چرا بترسم؟ چرا خودم نباشم.
باید ک ترسها رو پشت سر گذاشت و پیروز شد بر اونها.
مقابله کردباهاشون وبه دلشون رفت.
چندبار زندگی میکنیم که چنان ترسو باشیم؟
باید ک رها کرد ترسو.باید ک بهش غلبه کرد و نذاشت دستوپامونو ببنده.
بی ترس ؛ما رها و آزادیم و خیلی کارا میکنیم.اما ترس دستوپارو میبنده.
نزاریم بترسونمون.دست و پامونو بازکنیم و رهاشیم و کاری ک باید رو بکنیم.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top