برنده شدن را بیاموزیم

در حال دست و پنجه نرم کردن با زبان المانی.

با هفت ساعت زبان اموزی در روز.

سری هم به ایونت های کارافرینی و آی تی میزنم.در جو حرفه ای و بین المللی المان با روزانه صدها کسب و کار جدید که بیشتر برپایه ی اینترنت هستند.من بازاریابی و برندسازی میدانم و زبان انگلیسی.اما تا مسلط شدن ب المانی ۶ماه شاید بیشتر فاصله دارم و باید در این مدت تخصصم را هم به روز نگه دارم.

اگر وارد بازی شدیم،باید راه برنده شدن را بیاموزیم.یا اینکه برای همیشه تماشاچی بمانیم

#Düsseldorf #startplatz #treffpunkt #vidarandersen #

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top