با از دست دادن، احساس خلاء نکنیم

ی اتفاق بد ک میفته

ی مشکل ک رخ میده

فک میکنیم زندگیمون ناکامل شده

اما این ی زندگی.کامله

باید اینطور میبوده

هر سختی و مشکلی ک میاد نگید ای بابا باز ریتم قشنگ زندگی ما قراره بهم بخوره و ..

ن این ی زندگی کامله .زندگی کامل همه چی داره و این اتفاق باید برای شما میفتاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top