دانشجویان اگر پس از اتمام درس( کارشناسی یا ارشد یا دکترا) دو سال در کاری مربوط به رشته تحصیلی که در آلمان خوانده اند کار کنند ( شرط حقوق وجود ندارد) و در این دو سال بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشند, میتوانند تقاضای اقامت دایم یا § 18b Niederlassungserlaubnis کنند.

بدیهی است هر دانشجو پس از اتمام تحصیل در آلمان( کارشناسی یا ارشد یا دکترا ) 18 ماه فرصت کاریابی یا راه اندازی بیزنس ( خوداشتغالی) در حوزه مرتبط به رشته اش دارد که در پستهای بعدی در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

چه مدارکی برای درخواست اقامت دائم نیاز هستند؟

  • مدرک تحصیلی
  • دوسال مدرک کاری شما (قرارداد و فیش حقوقی یا سند افتتاح بیزنس توسط شما – در مورد خود اشتغالی دانشجویان در پستهای بعدی صحبت میکنم)
  • دوسال کامل پرداخت بیمه بازنشستگی
  • سند درآمد کافی جهت تامین هزینه های زندگی شما
  • بیمه درمانی