اقامت دائم دانشجویان بعد از تحصیل

دانشجویان اگر پس از اتمام درس( کارشناسی یا ارشد یا دکترا) دو سال در کاری مربوط به رشته تحصیلی که در آلمان خوانده اند کار کنند ( شرط حقوق وجود ندارد) و در این دو سال بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشند, میتوانند تقاضای اقامت دایم یا § ۱۸b Niederlassungserlaubnis کنند.

بدیهی است هر دانشجو پس از اتمام تحصیل در آلمان( کارشناسی یا ارشد یا دکترا ) ۱۸ ماه فرصت کاریابی یا راه اندازی بیزنس ( خوداشتغالی) در حوزه مرتبط به رشته اش دارد که در پستهای بعدی در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

چه مدارکی برای درخواست اقامت دائم نیاز هستند؟

  • مدرک تحصیلی
  • دوسال مدرک کاری شما (قرارداد و فیش حقوقی یا سند افتتاح بیزنس توسط شما – در مورد خود اشتغالی دانشجویان در پستهای بعدی صحبت میکنم)
  • دوسال کامل پرداخت بیمه بازنشستگی
  • سند درآمد کافی جهت تامین هزینه های زندگی شما
  • بیمه درمانی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top