ازمون د اس ها آلمان

آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه TestDaF مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند . اين آزمون به صورت متمركز در مركز انستيتو تست داف واقع در شهر هاگن آلمان طراحي و تصحيح مي گردد و در ۸۰ برگذار مي گردد. تمامي شركت كنندگان در اين آزمون به مراكز رسمي و مجاز براي اين آزمونكشور جهان بطور همزمان در سؤالات يكسان پاسخ مي دهند كه اين پاسخها توسط افراد دوره ديده مورد ارزشيابي و تصحيح قرار مي گيرد. نتايج آزمون به سطحهاي زير دسته بندي مي شود : (TDN 5) 5 داف تست سطح  (TDN 4) 4 داف تست سطح  (TDN 3) 3 داف تست سطح  مربوط به چهارچوب مشترك تعيين شده براي زبانهاي شوراي اروپا است.۲.۱.C تا ۱.۲ Bاين دسته بندي معادل سطح براي پذيرش در يك مركز آموزش عالي آلمان نياز به قبولي در چه سطحي است؟ را كسب نماييد، عملا” مانعي بر سر راه ورود به (۴ TDN(در صورتي كه شما در هر بخش امتحاني سطح تست داف ۴ دانشگاه نخواهيد داشت. (طبعا” مي بايست ديگر پيش شرطهاي حقوقي و تخصصي نيز برآورده كنيد.) باشد معلومات زبان آلماني شما حتي بيش از آن چيزي خواهد بود كه (۵ TDN(اگر مهارتهاي شما در سطح تست داف ۵ از شما انتظار مي رود . نيز براي (۴ TDN(در بعضي مراكز آموزش عالي آلمان و برخي رشته هاي خاص كسب سطوحي پايين تر از تست داف ۴ ورود به دانشگاه كافي مي باشد. ضوابط پذيرش دانشجو را هر مركزي بطور مستقل و انحصاري تعيين مي نمايد، لذا الزامي است پيش از درخواست پذيرش دربارة سطح مورد نياز در دانشگاه مربوطه اطلاعات لازم را كسب نماييد. پاره اي از مراكز آموزش عالي اينگونه اطلاعات را در سايت اينترنتي خود اعلام مي دارند . اطلاعات بيشتر پيرامون تحصيل در مراكز آموزش عالي آلمان و نشاني اين مراكز را مي توانيد در نشانيهاي اينترنتي زير بيابيد: http://www.daad.de/ http://www.hochschulkompass.hrk.de/ http://www.uni-assist.de/ http://www.deutsch-uni.com http://www.sprachnachweis.de http://www.deutsche-kultur-international.de/home/index.html http://www.campus-germany.de/
https://youtu.be/344Bdii1fuc
توضیح صفر تا صد آزمون د اس ها

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top